REGULAMIN
45 Konkursu o tytuł "najlepszego kierowcy regionu elbląskiego" w kat. B, C, D o puchar Prezydenta Elbląga

Elbląg, 22 czerwca 2024 roku

Patron Honorowy
Marcin Kuchciński
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Patron Honorowy
Michał Missan
Prezydent Elbląga

Patron Honorowy
Maciej Romanowski
Starosta ElbląskiI. Organizator Konkursu

Automobilklub Elbląski, przy współudziale:


II. Cel Konkursu

Celem konkursu jest stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie regionu elbląskiego poprzez szeroką popularyzację przespisów ruchu drogowego wśród wszystkich użytkowników dróg, a w szczególności wśród kierowców zawodowych oraz doskonalenie techniki jazdy, podnoszenia kultury i sprawności ruchu drogowego.
Ważnym celem niniejszego konkursu jest pobudzenie inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i moralnych kierowców, krzewienie idei trzeźwości wśrod pracowników transportu, komunikacji i zaplecza technicznego.


III. Komitet Organizacyjny

Komandor Konkursu Marek Chmielewski
Vice Komandor Edward Łebkowski
Sędzia Główny przedstawiciel WORD
Biuro Konkursu Jan Popławski
Członkowie Barbara Łebkowska
Krzysztof Kurpanik
Wiesław Wiśniewski
Zbigniew Boruszko
Marek Śmietanko
Krzysztof Semmerling

IV. Termin imprezy i warunki uczestnictwa:

Impreza odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 na terenie Spółki PZM OZDG (Fiat, Jeep, Peugeot) przy ul. Nowodworskiej 46 w Elblągu. W imprezie możne brać udział zgodnie z regulaminem każdy kierowca posiadający prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Z możliwości startu w konkursie są wyłączeni: instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy.V. Sposób przeprowadzenie konkursu:

Konkurs regulaminowy składa się z części teoretycznej i sprawnościowej.

Części teoretyczna:
polega na udzieleniu trafnych odpowiedzi na zestaw pytań testowych obejmujących swą tematyką znajomość przepisów ruchu drogowego, zasad BHP w transporcie, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych oraz zagadnień przeciwalkoholowych.

Część sprawnościowa:
polega na wykonaniu jazdy sprawnościowej po wyznaczonym torze oddzielenie dla kategorii:
B - samochodem osobowym
C - samochodem ciężarowym
D - autobusem
Pojazdy w poszczególnych kategoriach zabezpiecza organizator.


VI. Punktacja i klasyfikacja

1. Startujący w konkursie otrzymują pkt. karne:

za błędnie udzieloną odpowiedź w części teoretycznej 5 pkt
za każdą 1 sekundę trwania konkurencji jazdy sprawnościowej
(czas mierzony z dokładnością do 0,1 sek.)
1 pkt
za potrącenie lub przewrócenie pachołka 3 pkt
za strącenie poprzeczki (autobus) 10 pkt
za niezatrzymanie pojazdu w miejscu wyznaczonym, za każdy brakujący centymetr do wyznaczonego miejsca licząc od najdalej wysuniętej części pojazdu 1 pkt
za nie osiągnięcie lub przekrocznie prędkości 30 km/h podczas próby łagodnego przyspieszania i hamowania autobusem, za każdy 1 km/h różnicy prędkości 5 pkt
za gwałtowne ruszanie bądź hamowanie mierzone wskaźnikami specjalnego przyrządu umieszczonego wewnątrz autobusum za każde wskazanie przyrządu 5 pkt
za nieprawidłowy wjazd lub wyjazd z wyznaczonej zatoki autobusowej do 10 pkt

2. Wygrywa zawodnik, który uzyskał w sumie najmniejszą ilość pkt.


VII. Puchar Prezydenta i nagrody w klasyfikacji generalnej:

I miejsce zwycięzca konkursu otrzyma pucha Prezydenta Elbląga + główną nagrodę rzeczową
II Miejsce kierowca otrzyma puchar Marszałka Wojeówdztwa Warmińsko-Mazurskiego + nagrodę rzeczową
III miejsce kierowca otrzyma puchar Starosty Elbląskiego + nagrodę rzeczową
Kierowca, który wykaże się najlepszą zanajomością przepisów ruchu drogowego otrzyma puchar ufundowany przez Dyrektora WORD w Elblągu

W każdej kategorii za zajęcie I miejsca przewiduje się:

kat. B puchar Starosty Elbląskiego w Elblągu + upominek
kat. B puchar Dyrektora Elbląskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Sztumie w klasyfikacji kobiet
kat. C puchar Prezesa Przedsiębiorstwa PMP w Elblągu + upominek
kat. D puchar Prezesa Spółki PKS w Elblągu + upominek

Kierowcy walczący o tytuł "najlepszego kierowcy" zobowiązani są do startu co najmniej w dwóch z trzech konkurencji sprawnościowych (kat. B, C, D) oraz udziału w części teoretycznej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu finałowego należy dokonać w dniu imprezy 30 min. przed zawodami.

2. Tytuł najlepszego kierowcy regionu elbląskiego i puchar Prezydenta Elbląga otrzyma kierowca, który uzyska największą ilość punktów otrzymanych z trzech kunkurencji: części teoretycznej liczonej tylko w klasyfikacji generalnej oraz z dwóch dowolnych wykonywanych konkurencji sprawnościowych (kat. B, C, D prawa jazdy). Każdy z w/w konkurencji punktowana jest w sposób następujący:

W przypadku równej ilości zdobytych punktów o tytule najlepszego kierowcy kolejno decyduje:

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu i rozstrzygania spraw należy do Jury (Komandor Konkursu i Sędzia Główny).

IX. Program imprezy

10:30 - 11:00 dokonywanie zapisów uczestników w biurze Konkursu (salon Peugeot)
11:05 - 11:15 odprawa uczestników konkursu
11:20 - 11:40 część teoretyczna konkursu
11:40 - 12:45 część praktyczna
12:00 - 13:00 imprezy towarzyszące: zwiedzanie salonu sprzedaży (Fiat/Jepp/Peugeot)
13:00 - 13:20 ogłoszenie wyników i rodanie nagród (w zależności od ilości startujących)

Komitet Organizacyjny