REGULAMIN
43 Konkursu o tytuł "Najlepszego kierowcy regionu elbląskiego" w kat. B, C, D o puchar Prezydenta Elbląga

Elbląg, 26 czerwca 2022 roku

Patron Honorowy
Witold Wróblewski
Prezydent ElblągaI. Organizator Konkursu

Automobilklub Elbląski, przy współudziale:


II. Cel Konkursu

Celem konkursu jest stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie regionu elbląskiego poprzez szeroką popularyzację przespisów ruchu drogowego wśród wszystkich użytkowników dróg, a w szczególności wśród kierowców zawodowych oraz doskonalenie techniki jazdy, podnoszenia kultury i sprawności ruchu drogowego.
Ważnym celem niniejszego konkursu jest pobudzenie inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i moralnych kierowców, krzewienie idei trzeźwości wśrod pracowników transportu, komunikacji i zaplecza technicznego.


III. Komitet Organizacyjny

Komandor Konkursu Marek Chmielewski
Vice Komandor Edward Łebkowski
Sędzia Główny Adam Borowiecki
Biuro Konkursu Jan Popławski
Członkowie Barbara Łebkowska
Wiesław Wiśniewski

IV. Termin imprezy i warunki uczestnictwa:

Impreza odbędzie się w dniu 26 czerwca 2022 na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. płk. Dąbka w Elblągu. W imprezie możne brać udział zgodnie z regulaminem każdy kierowca posiadający prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Z możliwości startu w konkursie są wyłączeni: instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy.V. Sposób przeprowadzenie konkursu:

Konkurs regulaminowy składa się z części teoretycznej i sprawnościowej.

Części teoretyczna:
polega na udzieleniu trafnych odpowiedzi na zestaw pytań testowych obejmujących swą tematyką znajomość przepisów ruchu drogowego, zasad BHP w transporcie, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych oraz zagadnień przeciwalkoholowych.

Część sprawnościowa:
polega na wykonaniu jazdy sprawnościowej po wyznaczonym torze oddzielenie dla kategorii:
B - samochodem osobowym
C - samochodem ciężarowym
D - autobusem
Pojazdy w poszczególnych kategoriach zabezpiecza organizator.


VI. Punktacja i klasyfikacja

1. Startujący w konkursie otrzymują pkt. karne:

za błędnie udzieloną odpowiedź w części teoretycznej 3 pkt
za każdą 1 sekundę trwania konkurencji jazdy sprawnościowej
(czas mierzony z dokładnością do 0,1 sek.)
1 pkt
za potrącenie lub przewrócenie pachołka 5 pkt
za strącenie poprzeczki 10 pkt
za strącenie poprzeczki bramki wjazdowej lub przejazdowej 30 pkt
za niezatrzymanie pojazdu w miejscu wyznaczonym, za każdy brakujący centymetr do wyznaczonego miejsca licząc od najdalej wysuniętej części pojazdu 1 pkt
za nie osiągnięcie lub przekrocznie prędkości 30 km/h podczas próby łagodnego przyspieszania i hamowania autobusem, za każdy 1 km/h różnicy prędkości 5 pkt
za gwałtowne ruszanie bądź hamowanie mierzone wskaźnikami specjalnego przyrządu umieszczonego wewnątrz autobusum za każde wskazanie przyrządu 5 pkt
za nieprawidłowy wjazd lub wyjazd z wyznaczonej zatoki autobusowej do 10 pkt

2. Wygrywa zawodnik, który uzyskał w sumie najmniejszą ilość pkt.


VII. Puchar Prezydenta i nagrody w klasyfikacji generalnej:

I miejsce zwycięzca konkursu otrzyma pucha Prezydenta Elbląg + główną nagrodę rzeczową
II Miejsce kierowca otrzyma puchar ufudowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski + nagrodę rzeczową
III miejsce kierowca otrzyma puchar ufundowany przez Starostę Elbląskiego + nagrodę rzeczową

W każdej kategorii za zajęcie I miejsca przewiduje się:

kat. B puchar Dyrektora WORD w Elblągu + upominek
kat. C puchar Starosty Elbląskiego + upominek
kat. D puchar Prezesa Spółki PKS w Elblągu + upominek

Kierowcy walczący o tytuł "najlepszego kierowcy" zobowiązani są do startu co najmniej w dwóch z trzech konkurencji sprawnościowych (kat. B, C, D) oraz udziału w części teoretycznej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu finałowego należy zgłosić telefonicznie do:

2. Tytuł najlepszego kierowcy regionu elbląskiego i puchar Prezydenta Elbląga otrzyma kierowca, który uzyska największą ilość punktów otrzymanych z trzech kunkurencji: części teoretycznej liczonej tylko w klasyfikacji generalnej oraz z dwóch dowolnych wykonywanych konkurencji sprawnościowych (kat. B, C, D prawa jazdy). Każdy z w/w konkurencji punktowana jest w sposób następujący:

W przypadku równej ilości zdobytych punktów o tytule najlepszego kierowcy kolejno decyduje:

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu i rozstrzygania spraw należy do Jury (Komandor Konkursu i Sędzia Główny).

IX. Program imprezy

9:30 - 10:00 dokonywanie zapisów uczestników w biurze Konkursu (na placu Targowiska)
10:00 - 10:10 odprawa uczestników konkursu
10:20 - 10:40 część teoretyczna konkursu
10:40 - 11:45 część praktyczna
10:00 - 12:00 imprezy towarzyszące. Pokaz sprzętu PSP, ratownictwa medycznego, wystawa nowych pojazdów (Fiat/Peugeot),
pojazdów zabytkowych i terenowych
12:00 - 12:20 ogłoszenie wyników i zodanie nagród (w zależności od ilości startujących)

Komitet Organizacyjny